Lợi nhuận tiềm năng

Trên nguyên tắc hợp tác chia sẻ để cùng thành công, Procom sẽ hỗ trợ doanh nghiệp địa phương thời gian đầu để nhanh chóng đi vào hoạt động. Tạo được doanh thu và dòng tiền ngay sau khi khai trương. Bên cạnh đó doanh nghiệp hoàn toàn có thể phát triển danh tiếng và công việc kinh doanh của mình dựa trên các nguồn lực có sẵn để gia tăng các nguồn thu nhập.

Có thể chia nguồn thu nhập của doanh nghiệp địa phương thành 2 phần:

  • Doanh thu thụ động: Đến từ các đơn hàng có sẵn của hệ thống và các đối tác có sẵn của Proship cũng như từ các tỉnh thành khác.
  • Procom sẽ không ngừng phát triển các đối tác và thực hiện các quảng cáo để đảm bảo một lượng đơn hàng có sẵn cho địa phương.
  • Doanh thu chủ động: Đến từ việc doanh nghiệp chủ động phát triển kinh doanh, tìm kiếm khách hàng mới sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp.
  • Việc này sẽ giúp phát triển hơn nữa danh tiếng và quy mô doanh nghiệp và gia tăng nguồn lợi nhuận cho doanh nghiệp địa phương.
 Khi đã nắm rõ các phương thức kinh doanh giao nhận và thương mại điện tử doanh nghiệp hoàn toàn có thể phát triển các mảng khác trong liên doanh. Doanh thu của doanh nghiệp cũng theo đó mà gia tăng.