ProCom là gì?

Procom là liên doanh các doanh nghiệp hợp tác cùng nhau phát triển trong lĩnh vực logistics và thương mại điện tử.

Mô hình hoạt động dựa trên khái niệm kinh tế chia sẻ - hướng đi mới của kinh tế thế giới, Procom liên kết các doanh nghiệp trên nguyên tắc chia sẻ hợp tác để cùng thành công, tận dụng nguồn lực dư thừa của nhau và chia sẻ lợi nhuận (win – win).