Để gia nhập cần những điều kiện gì?

Vì liên doanh hoạt động trên nền mô hình kinh tế chia sẻ, tận dụng nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp để xây dựng doanh nghiệp và xúc tiến thương mại điện tử và giao thương toàn cầu nên nếu doanh nghiệp:

  • Có mong muốn phát triển thêm ngành nghề kinh doanh của mình và gia tăng nguồn lợi nhuận.
  • Muốn chuyển đổi mô hình kinh doanh hiệu quả hơn.
  • Có sẵn nguồn lực chưa sử dụng (mặt bằng, nhân sự, nguồn vốn, có kiến thức về thương mại điện tử & logistics, kinh nghiệm cá nhân...) và có mong muốn thành lập doanh nghiệp.
  • Yêu thích lĩnh vực giao nhận và thương mại điện tử toàn cầu.
Doanh nghiệp quan tâm có thể gửi mail về chỉ mail partner@procom.com.vn nêu rõ lợi thế và mong muốn của mình. Procom sẽ liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp để hướng dẫn các bước tiếp theo nếu doanh nghiệp phù hợp